Cyllid i ddarparu cysur i rai’n byw mewn galar

Categories: Care.

Mae Hosbis y Ddinas, yr elusen o Gaerdydd, wedi sicrhau cyllid gan y Loteri Genedlaethol i ymestyn ei darpariaeth o ofal profedigaeth yn y gymuned dros y pedair blynedd nesaf.

Gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol, bydd gwasanaeth rhad ac am ddim yr elusen, a ddarperir gan y tîm cwnsela profiadol, ar gael i fwy o bobl ledled dinas Caerdydd gan gynnwys teuluoedd cleifion Hosbis y Ddinas, sefydliadau cymunedol, busnesau ac ysgolion.

Mae gwasanaeth gofal Hosbis y Ddinas i rai mewn galar yn cynnwys cwnsela wyneb yn wyneb ar gyfer oedolion a phlant, sesiynau grŵp i rai mewn profedigaeth, seicotherapi celf a chaffis profedigaeth mewn mannau o gwmpas y ddinas.

Bydd cymorth profedigaeth a chwnsela ar gael yng nghlinigau allgymorth Hosbis y Ddinas yn nwyrain, de a gorllewin Caerdydd, yn ogystal â’r Tŷ Hosbis yn yr Eglwys Newydd, gyda sesiynau newydd ar y penwythnos a gyda’r nos yn cael eu cyflwyno i ymestyn hygyrchedd y gwasanaeth.

I gynorthwyo’r galw, bydd Hosbis y Ddinas yn ehangu’r tîm o gwnselwyr proffesiynol, achrededig a seico-therapyddion celf. Bydd hyfforddiant ychwanegol hefyd yn cael ei gynnig i wirfoddolwyr yr elusen i wella eu sgiliau ymwybyddiaeth o rai mewn profedigaeth.

Yn ôl Liz Booyse, prif weithredwraig Hosbis y Ddinas: “Gyda’r Loteri Genedlaethol, gallwn wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’n cymuned. Bydd y cyllid hwn yn ymestyn darpariaeth ein gwasanaeth arbenigol o ofal i rai mewn profedigaeth ac yn darparu cysur i bobl yng Nghaerdydd yn dilyn colli anwyliaid.

“Trwy wneud ein cymorth yn haws i’w gyrraedd, rydyn ni’n dileu rhwystrau ac yn creu gwell chwarae teg i bobl sydd angen cefnogaeth. Rydyn ni’n gobeithio bydd presenoldeb cynyddol ein tîm arbenigol yn y gymuned yn dileu peth o’r stigma sy’n gysylltiedig â gofyn am help gyda galar a lleihau’r unigrwydd a’r arwahanrwydd y mae rhai mewn profedigaeth yn ei deimlo’n aml.”

————————————–

  • Hosbis y Ddinas ydy’r unig ddarparwr gofal lliniarol arbenigol yn y cartref yng Nghaerdydd.
  • Mae’r elusen yn darparu gofal i gleifion â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd neu sydd â salwch terfynol fel canser, dementia, clefyd niwronau echddygol a chlefyd cronig rhwystrol ysgyfeiniol.
  • Mae Hosbis y Ddinas hefyd yn darparu cwnsela i rai mewn profedigaeth a gwasanaethau eraill i deuluoedd ei gleifion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *